Informacja dla rodziców

Zasady wnoszenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka
w Przedszkolu Gminnym im. Jana Pawła II w Iwoniczu-Zdroju

Opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu są naliczane „z dołu”, tzn. za miesiąc kalendarzowy, w którym dziecko korzysta z usług  żywieniowych. Wpłaty należy dokonać wyłącznie drogą elektroniczną na konto bankowe w terminie do 15 dnia miesiąca.

Każdy rodzic otrzyma z placówki przedszkolnej informację o wysokości opłat do 4 dnia roboczego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym za ubiegły miesiąc.

W związku z charakterem tych opłat, jako publiczno-prawne i  regulowane „z dołu”, placówka będzie naliczać opłaty za wyżywienie  tylko za faktyczne dni obecności dziecka w przedszkolu lub w szkole..

W przypadku nie dokonania wpłaty w terminie, będą naliczane odsetki oraz koszty upomnienia.

PROCEDURA:

 1. Przedszkole w terminie 4 dni roboczych po okresie rozliczeniowym przekaże rodzicowi informację o wysokości opłaty za miniony okres.
 2. Rodzic jest zobowiązany do terminowego odebrania informacji o wysokości opłat za dany okres rozliczeniowy. Nieterminowe odebranie informacji nie zwalnia rodzica z zapłaty w terminie określonym w pkt. 4 Procedury.
 3. Rodzic dziecka weryfikuje dane zawarte w informacji. Uwagi i odwołania należy w terminie najpóźniej 2 dni roboczych wyjaśnić w kancelarii przedszkola.
 4. Rodzic dokonuje wpłaty za usługi przedszkolne i wyżywienie na wyodrębnione konto bankowe jednostki do 15 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.
 5. W przypadku zwłoki rodzica z wniesieniem należnych opłat Burmistrz Gminy na wniosek dyrektora jednostki wydaje decyzję i prowadzi postępowanie egzekucyjne.
 6. W przypadku zalegania z odpłatnością za przedszkole za okres 1 miesiąca dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków.
 7. Decyzja o skreśleniu dziecka nie zwalnia Burmistrza Gminy z obowiązku dochodzenia zaległych należności, a rodziców od ich uiszczenia.
 8. Rodzice są zobowiązani do zapoznania się i stosowania zasad powyższej procedury.
 9. Wszelkich zmian w niniejszej procedurze dokonuje się w formie pisemnej
  i podaje do wiadomości rodziców.

Stawka żywieniowa wynosi 6,00 zł/dzień

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu od godz. 12.30 wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę obecności dziecka.

Od godz. 6.30 do 12.30 – pobyt bezpłatny.

 

Ubezpieczenie dziecka NNW w roku szkolnym 2021/2022 wynosi – 49 zł.

Termin płatności – 17 września 2021r.

Rada Rodziców: 100 zł. Płatne w dwóch ratach:

 I rata- 50 zł – płatne do 30 września.

II rata -50 zł – płatne do 30 października.

Płatności należy dokonywać u nauczycieli poszczególnych grup.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *