Odpłatności

Zmiana sposobu wnoszenia opłat za pobyt i wyżywienie
w przedszkolach i szkołach od stycznia 2021 roku

Od 1 stycznia 2021r. ulega zmianie sposób wnoszenia opłat  za wyżywienie w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój.

Opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu i szkole będą wnoszone „z dołu” na konto bankowe w terminie do 15 dnia następnego miesiąca, po okresie rozliczeniowym, a nie jak do tej pory „z góry” za dany miesiąc. Okres rozliczeniowy to miesiąc kalendarzowy, w którym dziecko/uczeń korzysta z usług  żywieniowych.

Począwszy od miesiąca lutego 2021r. rodzice będą dokonywać płatności drogą elektroniczną. Każdy rodzic otrzyma z placówki przedszkolnej lub szkoły informację o wysokości opłat do 4 dnia roboczego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym za ubiegły miesiąc.

W związku z charakterem tych opłat, jako publiczno-prawne i  regulowane „z dołu”, placówka będzie naliczać opłaty za wyżywienie  tylko za faktyczne dni obecności dziecka w przedszkolu lub w szkole..

W przypadku nie dokonania wpłaty w terminie, będą naliczane odsetki oraz koszty upomnienia.

PROCEDURA:

 1. Przedszkole w terminie 4 dni roboczych po okresie rozliczeniowym przekaże rodzicowi informację o wysokości opłaty za miniony okres.
 2. Rodzic jest zobowiązany do terminowego odebrania informacji o wysokości opłat za dany okres rozliczeniowy. Nieterminowe odebranie informacji nie zwalnia rodzica z zapłaty w terminie określonym w pkt. 4 Procedury.
 3. Rodzic dziecka weryfikuje dane zawarte w informacji. Uwagi i odwołania należy w terminie najpóźniej 2 dni roboczych wyjaśnić w kancelarii przedszkola.
 4. Rodzic dokonuje wpłaty za usługi przedszkolne i wyżywienie na wyodrębnione konto bankowe jednostki do 15 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.
 5. W przypadku zwłoki rodzica z wniesieniem należnych opłat Burmistrz Gminy na wniosek dyrektora jednostki wydaje decyzję i prowadzi postępowanie egzekucyjne.
 6. W przypadku zalegania z odpłatnością za przedszkole za okres 1 miesiąca dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków.
 7. Decyzja o skreśleniu dziecka nie zwalnia Burmistrza Gminy z obowiązku dochodzenia zaległych należności, a rodziców od ich uiszczenia.
 8. Rodzice są zobowiązani do zapoznania się i stosowania zasad powyższej procedury.
 9. Wszelkich zmian w niniejszej procedurze dokonuje się w formie pisemnej
  i podaje do wiadomości rodziców.

Stawka żywieniowa od m-ca stycznia 2021 r. wynosi 6,00 zł.