RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców

 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Gminne im. Jana Pawła II w Iwoniczu-Zdroju z siedzibą: Iwonicz-Zdrój, Aleja Słoneczna 30 tel. 13 435 02 41.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@netmol.pl
 3. Pani/Pana dane są przetwarzane:
  • w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki oraz wykonania obowiązków prawnych obciążających administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO a szczególności: Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw,
  • w innych celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  • w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia oraz stosowaniem monitoringu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania oraz podmioty co do których wyrażono zgodę.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania zajęć opiekuńczo-wychowaczych dzieci przedszkolnych a po jej zakończeniu zgodnie w obowiązującymi aktami prawnymi.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Gminne im. Jana Pawła II w Iwoniczu-Zdroju z siedzibą: Iwonicz-Zdrój, Aleja Słoneczna 30
  13 435 02 41
  .
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@netmol.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy i wystawienie faktury zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu przez okres 6 lat na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa.
 10. Otrzymanie faktury/rachunku jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości powyższych zapisów.

Klauzula informacyjna dla pracowników

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Gminne im. Jana Pawła II w Iwoniczu-Zdroju z siedzibą: Iwonicz-Zdrój, Aleja Słoneczna 30 tel. 13 435 02 41.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@netmol.pl
 3. Pani/Pana dane są przetwarzane:
  • w celu wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki oraz w celu zatrudnienia, organizacji pracy i pomocy socjalnej oraz wykonania obowiązków prawnych obciążających administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO a szczególności: Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw,
  • w innych celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  • w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia oraz stosowaniem monitoringu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania oraz podmioty co do których wyrażono zgodę.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu przez okres 50 lat, na podstawie Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych do wymienionej ustawy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.
 7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.