luty

12lut2023

Rekrutacja dzieci do Przedszkola Gminnego im. Jana Pawła II w Iwoniczu-Zdroju

na rok szkolny 2023/2024

odbywać się będzie w terminie od    20 lutego 2023 r.    do 3 marca 2023 r.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzone jest dwuetapowo, w oparciu o kryteria o charakterze ustawowym i lokalnym.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 665,1079, 1116, 1383, 1700 i 1730).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący w Uchwale nr XXXVI/244/2017 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 maja 2017 r.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Iwonicz-Zdrój mogą być przyjęci do Przedszkola Gminnego im. Jana Pawła II w Iwoniczu-Zdroju, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole dysponuje wolnymi miejscami w oddziałach przedszkolnych. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne jak powyżej.

Karty zapisu znajdują się w kancelarii przedszkola.

Tel. Kontaktowy 13 43 502 41