Procedura bezpieczeństwa i higieny

Procedura bezpieczeństwa i higieny w czasie zagrożenia epidemicznego
w związku z emisją wirusa Covid-19
w Przedszkolu Gminnym im. Jana Pawła II w Iwonicz-Zdroju
Cel procedury:
Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny na terenie Przedszkola Gminnego im. Jana Pawła II w Iwoniczu-Zdroju w czasie trwania epidemii COVID-19.
Szczegółowe zasady bezpieczeństwa na terenie placówki:
1) Do przedszkola mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów wskazujących chorobę, takich jak podwyższona temperatura, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne objawy.
Jeżeli pracownik przedszkola zaobserwuje u dziecka objawy choroby
w szczególności gorączkę, kaszel, dziecko będzie odizolowane w odrębnym
pomieszczeniu zapewniając m. in. 2 m odległości od innych osób.
Rodzice/opiekunowie będą powiadomieni o podejrzeniu choroby dziecka
w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
Do przedszkola należy przyprowadzać dzieci do godziny 8 00 . Od godziny
8 00 do godziny 8 30 będzie dezynfekcja pomieszczeń wspólnych (korytarz,
łazienka, klamki).
2) Jeżeli w miejscu zamieszkania dziecka lub pracownika przedszkola przebywa osoba na kwarantannie lub domownicy mieli kontakt z osobą zakażoną COVID19, dziecko i pracownik nie może uczęszczać do przedszkola.

3) Każda grupa dzieci przebywa w wyznaczonej sali.
4) W grupie może przebywać do 25 dzieci.
5) Przestrzeń przeznaczona do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 1,5m kw. na 1 dziecko i każdego opiekuna.
6) Zabawki i przedmioty, których nie da się wyprać lub zdezynfekować zostają usunięte z sali.
7) Sale, w których przebywają dzieci są wietrzone co najmniej raz na godzinę.
8) Leżaki dla dzieci młodszych są rozkładane w bezpiecznej odległości i dezynfekowane każdego dnia.
9) Obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia rzeczy osobistych z domu do przedszkola. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami oraz dzieci
3-letnich. W przypadku zabrania przez dziecko zabawki do przedszkola
rodzice/opiekunowie powinni zadbać o jej regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję).
Dziecko może przynieść do przedszkola własne picie. Rodzic/opiekun
zobowiązany jest do utrzymania butelek w czystości poprzez mycie
i wyparzanie ich po użyciu.
10) W każdej sali, w placówce znajduje się termometr bezdotykowy.
11) Dzieci myją ręce wodą i mydłem (po wejściu do placówki, przed i po posiłkach, po przyjściu z ogrodu, po skorzystaniu z toalety oraz w koniecznych sytuacjach)
12) Dzieci chodzą do toalety pojedynczo, pod opieką wyznaczonego pracownika.
13) Instrukcje prawidłowego mycia rąk znajdują się w łazienkach dla dzieci i pracowników.
14) Posiłki dzieci spożywają w sali. Przed i po posiłku stoliki są dokładnie myte.
15) Po posiłku stoliki są dezynfekowane.
16) W ciągu dnia prowadzone są systematycznie prace porządkowe, sal, łazienek, korytarzy, dezynfekcja klamek, kontaktów.
17) Na koniec dnia, po wyjściu dzieci wszystkie pomieszczenia i sprzęty w przedszkolu są dokładnie sprzątane i dezynfekowane.
18) Po dezynfekcji należy wietrzyć pomieszczenia przestrzegając zaleceń producenta odnośnie stosowania środków dezynfekujących.
Obowiązki rodzica:
1) Za bezpieczeństwo w drodze do i z przedszkola odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie. Rodzic po wejściu do budynku przedszkola jest zobowiązany zdezynfekować ręce (jeśli nie posiada rękawiczek) oraz zasłonić usta i nos (maseczka, chusta, przyłbica, itp.). Rodzice/opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola stosując się do poniższych zasad:
a) 1 rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystans od kolejnego rodzica/opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystans od pracowników przedszkola min. 1,5 m.
2) Do przedszkola rodzic przyprowadza dziecko zdrowe, to znaczy bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37 stopni C, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe). Dziecko przyprowadzane jest do przedszkola i odbierane przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
W drodze do i z przedszkola rodzice/opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3) Jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie, rodzic nie posyła dziecka do przedszkola, gdyż wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać w domu. Rodzic ma obowiązek zgłoszenia powyższej sytuacji dyrektorowi.
4) Obowiązkiem rodziców jest przekazanie dyrektorowi istotnych informacji o stanie zdrowia jego dziecka, a w przypadku wystąpienie objawów COVID- 19 powiadomienie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krośnie.
5) Wypełnienie odpowiednich dokumentów, oświadczeń.
6) Wyjaśnienie dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
7) Przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny: unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rak wodą z mydłem, nie podawanie ręki na powitanie, odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *